STATUT 
STOWARZYSZENIA WYSOKOGÓRSKICH PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
W ZAKOPANEM

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Stowarzyszenie Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich, w skrócie SWPT, zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu; rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi wysokogórskiej turystyki tatrzańskiej, taternictwa i narciarstwa wysokogórskiego, szczególnie pod opieką kwalifikowanych przewodników górskich, upowszechnianie wiedzy o fizjografii, przyrodzie i niebezpieczeństwach gór wysokich, w szczególności Tatr, przyczynianie się do ochrony przyrody a także dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji górskich przewodników tatrzańskich oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§3.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest Zakopane. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4.
Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji i historii przewodnictwa tatrzańskiego sięgającego roku 1875.
§5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7.
Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności wysokogórskiej oraz promowanie celowości pracy przewodnickiej w terenie wysokogórskim,
2)  współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3) szeroko pojętą współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza przewodnickimi, w Polsce i za granicą oraz osobami, szczególnie w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie przewodnictwa wysokogórskiego,  taternictwa i narciarstwa wysokogórskiego
4) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie szkolenia kandydatów na kursach przewodnickich
5) kształcenie i doskonalenie przewodników poprzez unifikowanie istniejącej kadry przewodnickiej,
6) współpracę z organami administracji działającymi na obszarze uprawnień przewodnickich,
7)  ustanawianie i nadawanie odznak,
8) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
9)  współpracę z Tatrzańskim Parkiem Narodowym i innymi parkami narodowymi na terenie Tatr,
10) prowadzenie działalności gospodarczej z wyłącznym przeznaczeniem dochodów na statutowe cele Stowarzyszenia,
11)  inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
§8.
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
§9.
Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
§10.
Członków Stowarzyszenia dzieli się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków kandydatów
4) członków wspierających.
§11.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) posiada uprawnienia przewodnika tatrzańskiego klasy I lub II, określone ustawą o usługach turystycznych, nadane na podstawie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną dla przewodników tatrzańskich przez Wojewodę Małopolskiego,
2) złoży na ręce Zarządu wykaz co najmniej 20 dróg wspinaczkowych zrealizowanych w okresie letnim, podając daty wspinaczek oraz nazwiska partnerów. W wykazie nie będą uwzględnione drogi pokonywane przez kandydata bez asekuracji. Do wykazu liczone będą drogi przebyte do dziesięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu oraz te, które kandydat poprowadził przynajmniej w 50% z zastrzeżeniem, że na jednej ścianie liczone będą maksymalnie dwie drogi. Co najmniej połowa przebytych dróg wspinaczkowych musi być zrealizowana w Tatrach. W wykazie letnim muszą znaleźć się drogi spełniające następujące kryteria:
a) co najmniej 5 dróg o trudnościach min IV (co najmniej 12 wyciągów)
b) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum V (co najmniej 8 wyciągów)
c) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum V+ (co najmniej 4 wyciągi)
d) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum VI+ (co najmniej 3 wyciągi)
3) złoży  na ręce Zarządu wykaz co najmniej 20 dróg wspinaczkowych zrealizowanych w warunkach zimowych, najlepiej w okresie kalendarzowej zimy, podając daty wspinaczek oraz nazwiska partnerów. W wykazie nie będą uwzględnione drogi pokonywane przez kandydata bez asekuracji. Do wykazu liczone będą drogi przebyte do dziesięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu oraz te, które kandydat poprowadził przynajmniej w 50% z zastrzeżeniem, że na jednej ścianie liczone będą maksymalnie dwie drogi. Co najmniej połowa przebytych dróg wspinaczkowych musi być zrealizowana w Tatrach. W wykazie zimowym muszą znaleźć się drogi spełniające następujące kryteria:
a) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum III (co najmniej 10 wyciągów)
b.) co najmniej 5 dróg o trudnościach minimum IV (co najmniej 6 wyciągów)
c.) co najmniej 7 dróg o trudnościach minimum V (co najmniej 4 wyciągi)
d.) co najmniej 3 drogi lodowe o trudnościach minimum WI4
4) złoży  na ręce Zarządu wykaz co najmniej 15 wyjść skiturowych, o łącznej sumie podejść minimum 1500 m dla każdego wyjścia z osobna, zrealizowanych poza zorganizowanymi rejonami narciarskimi, podając daty wyjść oraz nazwiska partnerów jeśli uczestniczyli w wyjściach. Do wykazu liczone będą wyjścia przebyte do dziesięciu lat wstecz od daty złożenia wykazu. Co najmniej połowa wyjść skiturowych musi być zrealizowana w Tatrach.
5) złoży na ręce Zarządu pisemną deklarację członkowską z podpisami co najmniej dwóch członków zwyczajnych rekomendujących kandydata,
6) opłaci składkę członkowską, z góry za cały rok, w którym został przyjęty w poczet członków zwyczajnych
7) opłaci składkę wpisową

§12.

Komisję Techniczną  w składzie od 3 do 5 osób powołuje spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia Zarząd w drodze uchwały. Komisja działa na podstawie Statutu i Regulaminu.

§13.
Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§14.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoja postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie unifikacjach wszelkich rodzajów działalności przewodnickiej
5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i regulaminów,
6) regularnie opłacać składki
§15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4) nosić ubiory i odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
6) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
7) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§16.
1) Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec bez względu na to czy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w sposób szczególny przyczynił się dla rozwoju Stowarzyszenia, rozwoju turystyki wysokogórskiej, taternictwa lub narciarstwa wysokogórskiego, a także osoba, która posiada wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania wiedzy o górach,
2) Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Stowarzyszenia,
3) Członkom honorowym, przysługują prawa członków zwyczajnych wymienione w §15 punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, przy czym zwolnieni są z opłacania składek.

§ 17.
1) Członkiem Kandydatem Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
a) posiada uprawnienia przewodnika tatrzańskiego klasy I lub II, określone ustawą o usługach turystycznych, nadane na podstawie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną dla przewodników tatrzańskich przez Wojewodę Małopolskiego,
b) złożył podanie o przyjęcie do Stowarzyszenia i podanie to zostało pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd oraz przedstawił wykaz przejść wspinaczkowych i narciarskich, nie spełniający wymogów określonych w Statucie.
2) O nadaniu statusu Członka Kandydata decyduje Zarząd w drodze uchwały
3) Jednocześnie wraz z nadaniem statusu Członka Kandydata Zarząd określa okres, w którym Członek Kandydat musi uzupełnić braki w wykazie wspinaczkowym i narciarskim, tak by spełnione zostały minimalne wymagania określone w Statucie Stowarzyszenia. Czas na uzupełnienie braków nie może przekroczyć 24 miesięcy,
4) Członkom Kandydatom, przysługują prawa członków zwyczajnych wymienione w §15 punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7

§18.
1) Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna która złoży w tym przedmiocie pisemne oświadczenie woli na ręce Zarządu Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną  uchwałę.
3) Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4) Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących Członkom Zwyczajnym Stowarzyszenia wymienionych w §15 punkt 2, 3, 6, 7

§19.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną Członka złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie Członka przez Zarząd  na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
a) za działalność Członka sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za zaleganie przez Członka z opłatą składki członkowskiej przez okres dwóch lat,
c) z powodu utraty przez Członka praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej połowy liczby Członków, z przyczyn określonych w punktach a i b, złożony na ręce Zarządu, który podejmuje tym zakresie uchwałę w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Zarząd sporządza pisemne uzasadnienie uchwały o wykluczeniu Członka w terminie 2 tygodni od daty otrzymania od wykluczonego Członka pisemnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia uchwały.
4) w przypadku członka kandydata jeśli nie uzupełnił wykazu wspinaczkowego i narciarskiego zgodnie z wymaganiami i w czasie określonym uchwałą zarządu
5) śmierć członka.

§20.
1) Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia  przysługuje Członkowi odwołanie.
2) Członek może w terminie  21 dni od daty doręczenia mu przez Zarząd, listem poleconym na wskazany przez Członka adres zamieszkania, pisemnego uzasadnienia uchwały, wnieść na ręce Zarządu pisemne odwołanie od uchwały.
3) Odwołanie od uchwały o wykluczeniu Członka rozpoznaje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§21.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński, o ile zostanie powołany zgodnie z § 26
§22.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
§23.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§24.
1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków,
2) Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po uprzednim powiadomieniu o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą mailową lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3) Walne Zebranie może skutecznie obradować w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum. W przypadku braku kworum, Przewodniczący wyznacza drugi termin zebrania w tym samym dniu, pół godziny po pierwszym terminie. Walne Zebranie odbywające się w drugim terminie może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków
4) W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie honorowi, członkowie kandydaci, członkowie wspierający i zaproszeni goście
5) Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian Statutu,
g) uchwalanie regulaminów
h) nadawanie członkostwa honorowego,
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
k) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
l) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
ł) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej oraz składki wpisowej.
6) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
7) Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wymaga bezwzględnej większości głosów
8) Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów
9) Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§25.
1) Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
2) Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i jednego do 3 członków Zarządu.
3) Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 2-letnią kadencję.
4) Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, na którym dokonuje wyboru wiceprezesa
5) Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania,
e) powoływanie i zmiana składu Komisji Technicznej
f) rozpatrywanie innych spraw określonym niniejszym Statutem lub przepisami Prawa
6) Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§26.
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2) Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.
3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,


§27.
1) Sąd Koleżeński jest jednym z organów Stowarzyszenia i może zostać powołany Uchwałą Walnego Zebrania Członków.
2) Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu i Regulaminu.
3) Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie skarg dotyczących członków Stowarzyszenia i ich działalności w ramach Stowarzyszenia, wniesionych na piśmie, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
4) Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż l miesiąc.
5) Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
6) Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zebrania.
7) Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§28.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu przy czym w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK
§29.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z jednym z członków Zarządu

ROZDZIAŁ VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§30.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.